RETOURBELEID

  • Bij de aankoop van producten heeft u als consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  • Tijdens de bedenktijd dient u als consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Maryla Dienstverlening te retourneren.
  • Wanneer u als consument gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht, dan bent u verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de Maryla Dienstverlening. Het kenbaar maken dient u te doen door een e-mail te sturen of het onderstaand modelformulier voor herroeping in te vullen en te sturen naar info@maryla.nl. Nadat u als consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht dient u het product binnen 14 dagen retour te sturen. Tevens dient u als consument te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  • Indien u als consument gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor uw rekening. Als u reeds een bedrag betaald heeft, zal Maryla Dienstverlening dit bedrag, exclusief de gemaakte kosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
  • Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

 

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan:
Maryla Dienstverlening
info@maryla.nl

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):— Besteld op (DD-MM-YYYY) :— Bestelnummer :— Ontvangen op (DD-MM-YYYY):— Naam/Namen consument(en)— Adres consument(en) :
— IBAN Rekeningnummer:— Datum(DD-MM-YYYY):(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

 

© 2021 Maryla Dienstverlening. Alle rechten voorbehouden.